องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต


มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต

  View : 45
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 44)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน  (ดู 39)
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ  (ดู 42)
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 43)
มาตรการป้องกันการ รับสินบน  (ดู 42)
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต  (ดู 45)
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 43)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :