องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 32

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 มิ.ย. 67 8
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลวังไชย 13 มิ.ย. 67 12
การรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง 12 มิ.ย. 67 9
จำนวนของลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย 12 มิ.ย. 67 20
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลวังไชย 12 มิ.ย. 67 9
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 7 มิ.ย. 67 28
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 7 พ.ค. 67 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ใช้จ่ายเงินสะสม 7 พ.ค. 67 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับ โอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งว่าง 4 ม.ย. 67 82
กิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิล 20 มี.ค. 67 122
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 13 มี.ค. 67 111
แจ้งชำระภาษีป้าย 6 มี.ค. 67 116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 19 ก.พ. 67 122
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 1 ก.พ. 67 121
ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคสิ่งของ ขนม เนื่องในงานวันเด็ก 9 ม.ค. 67 149
​ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 2 ม.ค. 67 123
การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 27 ธ.ค. 66 120
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566 25 ธ.ค. 66 140
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 มาตรา 28, มาตรา 29 29 พ.ย. 66 121
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 20 ต.ค. 66 205
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 18 ต.ค. 66 169
การรับ – จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) 12 ต.ค. 66 164
มอบเกียรติเพื่อยกย่องพนักงาน ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 20 มิ.ย. 66 349
ประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 27 ม.ย. 66 341
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 20 ม.ย. 66 377
บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 4 ม.ย. 66 373
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 4 ม.ย. 66 357
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 31 มี.ค. 66 365
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 28 มี.ค. 66 403
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 มี.ค. 66 419