องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 45

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการเพือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 19 ม.ย. 67 74
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 19 ม.ย. 67 81
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 26 ม.ย. 66 375
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ม.ย. 66 385
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2565 5 ม.ย. 65 808
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 11 พ.ค. 64 1024
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 7 พ.ค. 64 1041
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 7 พ.ค. 64 979
การประเมินความเสี่ยงการทุจริคประจำปี 7 พ.ค. 64 914
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร 20 พ.ค. 63 1066
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 6 พ.ค. 63 997
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 6 พ.ค. 63 964
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 63 1120
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 6 พ.ค. 63 1105
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 6 พ.ค. 63 1120
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 6 พ.ค. 63 1089
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 6 พ.ค. 63 1057
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 6 พ.ค. 63 1092
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 พ.ค. 63 1080