องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 24

  


 
1. ด้านกายภาพ
 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ)
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
 
1.4 ลักษณะของดิน
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
 
2.1 เขตการปกครอง
 
2.2 การเลือกตั้ง
 
3. ประชากร
 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต
 
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
 
4. สภาพทางสังคม
 
4.1 การศึกษา
 
4.2 สาธารณสุข
 
4.3 อาชญากรรม
 
4.4 ยาเสพติด
 
4.5 การสังคมสงเคราะห์
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน
 
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ)
 
5.2 การไฟฟ้า
 
5.3 การประปา
 
5.4 โทรศัพท์
 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
 
6. ระบบเศรษฐกิจ
 
6.1 การเกษตร
 
6.2 การประมง
 
6.3 การปศุสัตว์
 
6.4 การบริการ
 
6.5 การท่องเที่ยว
 
6.6 อุตสาหกรรม
 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
6.8 แรงงาน
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 
7.1 การนับถือศาสนา
 
7.2 ประเพณีและงานประจำปี
 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
 
8.1 น้ำ
 
8.2 ป่าไม้
 
8.3 ภูเขา
 

 


 
View : 4519