องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 48

คณะผู้บริหาร

นายบัวทอง ศรีกะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย
0945026652

นายสมชัย พรดอนก่อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย
0980682938

นางสาวทองดี พรมกัลป์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย
0895034554

นายสุภาพ แสงสังข์
เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย
0934262344

นางอังคณารัตน์ โพธิเสส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0885617178

นายสุมิตร วังพิมูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0844281090