องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ก.พ. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง 14 ก.ย. 65 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กประฐมวัยฯ 2 ก.ย. 65 163
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่น 22 ก.ค. 65 231
ประกาศกำหนดขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27 มิ.ย. 65 222
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 มิ.ย. 65 241
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 17 มิ.ย. 65 265
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 13 มิ.ย. 65 258
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 10 มิ.ย. 65 261
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 18 พ.ค. 65 309
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 17 พ.ค. 65 282
ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากโรคโควิค 19 12 ม.ย. 65 307
นโยบายไม่รับของขวัญ 4 ม.ย. 65 325
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสือ 25 มี.ค. 65 324
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation:CI) ระดับตำบลวังไชย ณ วัดโนนนิคม 22 มี.ค. 65 317
ขอเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากโรคโควิค 19 22 มี.ค. 65 306
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 ม.ค. 65 365
ประกาศใช้แผนดำเนินการฉบับที่ 2 22 ธ.ค. 64 374
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 29 ต.ค. 64 426
ประกาศคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ 13 ต.ค. 64 434
คุณสมบัติของผู้รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ต.ค. 64 451
รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ต.ค. 64 457
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พักคอยตำบลวังไชย 16 ส.ค. 64 444
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ 25 มิ.ย. 64 447
ประการเจตนารมย์ 11 พ.ค. 64 502
ประกาศเจตนารมณ์“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ใสสะอาด” 5 พ.ค. 64 493
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง การยกระดับมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 ม.ย. 64 453
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังไชย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคมุโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 9 ม.ย. 64 516
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ครั้งที่ 1 9 มี.ค. 64 500
การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 4 มี.ค. 64 533