องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 22

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 7 พ.ค. 67 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ใช้จ่ายเงินสะสม 7 พ.ค. 67 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับ โอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งว่าง 4 ม.ย. 67 41
กิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิล 20 มี.ค. 67 62
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 13 มี.ค. 67 49
แจ้งชำระภาษีป้าย 6 มี.ค. 67 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 19 ก.พ. 67 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 1 ก.พ. 67 76
ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคสิ่งของ ขนม เนื่องในงานวันเด็ก 9 ม.ค. 67 89
​ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 2 ม.ค. 67 68
การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 27 ธ.ค. 66 63
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566 25 ธ.ค. 66 106
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 มาตรา 28, มาตรา 29 29 พ.ย. 66 84
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 20 ต.ค. 66 140
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 18 ต.ค. 66 106
การรับ – จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) 12 ต.ค. 66 112
มอบเกียรติเพื่อยกย่องพนักงาน ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 20 มิ.ย. 66 284
ประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 27 ม.ย. 66 285
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 20 ม.ย. 66 316
บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 4 ม.ย. 66 315
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 4 ม.ย. 66 317
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 31 มี.ค. 66 323
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 28 มี.ค. 66 346
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 มี.ค. 66 360
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ก.พ. 66 363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง 14 ก.ย. 65 517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กประฐมวัยฯ 2 ก.ย. 65 519
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่น 22 ก.ค. 65 612
ประกาศกำหนดขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27 มิ.ย. 65 588
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 มิ.ย. 65 599