องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 27 ม.ย. 66 46
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 20 ม.ย. 66 63
บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 4 ม.ย. 66 71
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 4 ม.ย. 66 65
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 31 มี.ค. 66 72
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 28 มี.ค. 66 82
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 มี.ค. 66 108
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ก.พ. 66 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง 14 ก.ย. 65 267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กประฐมวัยฯ 2 ก.ย. 65 265
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่น 22 ก.ค. 65 334
ประกาศกำหนดขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27 มิ.ย. 65 324
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 มิ.ย. 65 341
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 17 มิ.ย. 65 371
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 13 มิ.ย. 65 365
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 10 มิ.ย. 65 364
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 18 พ.ค. 65 421
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 17 พ.ค. 65 391
ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากโรคโควิค 19 12 ม.ย. 65 416
นโยบายไม่รับของขวัญ 4 ม.ย. 65 436
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสือ 25 มี.ค. 65 431
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation:CI) ระดับตำบลวังไชย ณ วัดโนนนิคม 22 มี.ค. 65 417
ขอเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากโรคโควิค 19 22 มี.ค. 65 413
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 ม.ค. 65 467
ประกาศใช้แผนดำเนินการฉบับที่ 2 22 ธ.ค. 64 476
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 29 ต.ค. 64 529
ประกาศคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ 13 ต.ค. 64 531
คุณสมบัติของผู้รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ต.ค. 64 564
รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ต.ค. 64 564
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พักคอยตำบลวังไชย 16 ส.ค. 64 543