องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 26 ม.ย. 66 265
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ม.ย. 66 282
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2565 5 ม.ย. 65 696
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 11 พ.ค. 64 916
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 7 พ.ค. 64 936
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 7 พ.ค. 64 884
การประเมินความเสี่ยงการทุจริคประจำปี 7 พ.ค. 64 810
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร 20 พ.ค. 63 977
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 6 พ.ค. 63 905
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 6 พ.ค. 63 875
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 63 984
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 6 พ.ค. 63 965
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 6 พ.ค. 63 981
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 6 พ.ค. 63 954
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 6 พ.ค. 63 937
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 6 พ.ค. 63 955
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 พ.ค. 63 940