องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2565 5 ม.ย. 65 348
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 11 พ.ค. 64 565
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 7 พ.ค. 64 602
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 7 พ.ค. 64 577
การประเมินความเสี่ยงการทุจริคประจำปี 7 พ.ค. 64 518
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร 20 พ.ค. 63 702
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 6 พ.ค. 63 631
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 6 พ.ค. 63 607
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 63 649
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 6 พ.ค. 63 636
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 6 พ.ค. 63 660
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 6 พ.ค. 63 628
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 6 พ.ค. 63 629
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 6 พ.ค. 63 630
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 พ.ค. 63 609