องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

กองคลัง

นายสุภักดิ์ คำสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดารุณี เพ็ญธิสาร
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ

น.ส. ลักษณาวดี พรดอนก่อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายจิตรติศักดิ์ ชัยดวงดี
นักวิชาการพัสดุ

นางลัดดาวัลย์ พรจันเท่า
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นส.วราพร มูลผง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ