องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 53

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์   17 มิ.ย. 63 647
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร   17 มิ.ย. 63 633
คำร้องทั่วไป   17 มิ.ย. 63 642
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ค. 63 618
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   21 ก.ค. 63 637
แบบลงทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ค. 63 612
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   22 มิ.ย. 66 172