องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์   17 มิ.ย. 63 568
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร   17 มิ.ย. 63 556
คำร้องทั่วไป   17 มิ.ย. 63 567
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ค. 63 560
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   21 ก.ค. 63 560
แบบลงทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ค. 63 558
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   22 มิ.ย. 66 103