องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 51

กองสาธารณสุข

นายสุมิตร วังพิมูล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางทองดี ศรีมนตรีสง่า
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ