องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 51

หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายข้าราชการประจำ

นางอังคณารัตน์ โพธิเสส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0885617178

นายสุมิตร วังพิมูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0844281090

นายสุภักดิ์ คำสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0833591109

นายฐิติพันธ์ นาคยา
ผอ.กองช่าง
0806271966

จ่าเอกสุพจน์ ศรีเกิน หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเกษตร
0804032534

นายสุมิตร วังพิมูล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
0844281090

นางบำเพ็ญ ราชกิจ
ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการสังคม
0854664030

นางดารณีย์ ศรีสันติสุข
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
0910529318