องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม



ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

นักบริหารงาน อบต.

นางอังคณารัตน์ โพธิเสส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0885617178

นายสุมิตร วังพิมูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0844281090