องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศชนะผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 7 มิ.ย. 66 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 7 มิ.ย. 66 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน 7 มิ.ย. 66 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2 มิ.ย. 66 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ-แก่งสนาม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2 มิ.ย. 66 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษตร ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2 มิ.ย. 66 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหนอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2 มิ.ย. 66 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน-ดู่ใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 30 พ.ค. 66 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 30 พ.ค. 66 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 30 พ.ค. 66 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมฝายน้ำล้น 30 พ.ค. 66 12
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านแก่งสนาม ซอย 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 95-001 29 พ.ค. 66 12
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านแก่งสนาม ซอย 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 95-001 29 พ.ค. 66 12
ประกาศผู้ชนะกาเสนาราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก บ้านแก่งสนาม ซอย 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 95-052 29 พ.ค. 66 37
ประกาศผู้ชนะกาเสนาราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก บ้านแก่งสนาม ซอย 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 95-052 29 พ.ค. 66 13
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการ 26 พ.ค. 66 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 25 พ.ค. 66 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุถสำนักงานสำนักปลัด 24 พ.ค. 66 9
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 24 พ.ค. 66 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ 24 พ.ค. 66 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) 19 พ.ค. 66 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( อาหารเสริมนม ) 18 พ.ค. 66 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์) 10 พ.ค. 66 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 3 พ.ค. 66 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม 3 พ.ค. 66 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหนอง 3 พ.ค. 66 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ-แก่งสนาม 3 พ.ค. 66 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน-ดู่ใหญ่ 3 พ.ค. 66 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษตร 3 พ.ค. 66 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลที่ปิดประกาศ 2 พ.ค. 66 34