องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวหนอง 4 ต.ค. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเกษตร 4 ต.ค. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม 4 ต.ค. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน-ดู่ใหญ่ 2 ต.ค. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ-บ้านแก่งสนาม 2 ต.ค. 66 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุงสว่าง 26 ก.ย. 66 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนม่วง-หนองหวาน 26 ก.ย. 66 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัมพวนาราม 26 ก.ย. 66 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหนอง 26 ก.ย. 66 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ 22 ก.ย. 66 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 20 ก.ย. 66 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 19 ก.ย. 66 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 13 ก.ย. 66 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 13 ก.ย. 66 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 13 ก.ย. 66 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน-ดู่ใหญ่ 12 ก.ย. 66 17
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำำสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 11 ก.ย. 66 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์ขนาดใหญ่ 11 ก.ย. 66 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 8 ก.ย. 66 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม 8 ก.ย. 66 21
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ก.ย. 66 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ก.ย. 66 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดริ้วขบวนพาเรด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 7 ก.ย. 66 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาและสถานที่พิธีเปิด พร้อมจัดเก็บ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 7 ก.ย. 66 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 7 ก.ย. 66 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 7 ก.ย. 66 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษตรฯ 1 ก.ย. 66 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหนองฯ 1 ก.ย. 66 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน-ดู่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 1 ก.ย. 66 19
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 31 ส.ค. 66 20