องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพพิวเตอร์ สำนักปลัด 21 พ.ค. 67 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 24 ม.ย. 67 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 19 ม.ย. 67 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 17 ม.ย. 67 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ม.ย. 67 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2567 1 ม.ย. 67 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 27 มี.ค. 67 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยงานตรวจสอบภายใน 27 มี.ค. 67 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ กองช่าง 7 มี.ค. 67 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 6 มี.ค. 67 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2567 6 มี.ค. 67 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำตัวหนังสือสติกเกอร์ติดประตูอาคารสำนักงาน 6 มี.ค. 67 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจจัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 29 ม.ค. 67 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ๋ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 12 ม.ค. 67 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และราชินี รัชกาลที่ 10 10 ม.ค. 67 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน รื้อถอน เครื่องปรับอากาศ 10 ม.ค. 67 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย 9 ม.ค. 67 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ไฟสัญญาณฉุกเฉิน 28 ธ.ค. 66 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 28 ธ.ค. 66 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2567 27 ธ.ค. 66 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง กองการศึกษาฯ 25 ธ.ค. 66 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง กองสวัสดิการสังคม 19 ธ.ค. 66 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะวางเครื่องปริ้น สำนักปลัด 13 ธ.ค. 66 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 7 ธ.ค. 66 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ กองการศึกษา 1 ธ.ค. 66 72
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 14 พ.ย. 66 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 14 พ.ย. 66 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้าย ห้ามจับปลา 14 พ.ย. 66 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 14 พ.ย. 66 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์พื้นฐาน 14 พ.ย. 66 75