องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 32

กองการศึกษา

นางดารณีย์ ศรีสันติสุข
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุกานดา วงศ์ฮาด
ครู คศ.2 ศพด.บ้านหัวหนอง

นางบุษยา เทียรยุทธ
ครู คศ.2 ศพด.บ้านแก่งสนาม-บ้านด่อนก่อ

นางราตรี นามคำมี
ครู คศ.2 ศพด.บ้านหัวหนอง

นางชัชญาภา เสนามาตย์
ครู คศ.2 ศพด.บ้านวังหิน-ดู่ใหญ่

นางเสงี่ยม บุรีมาศ
ครู คศ.2 ศพด.บ้านดอนก่อ-บ้านแก่งสนาม

นส.บุญจันทร์ มุลดี
ผช.นักวิชาการศึกษา

นางกันยา วงษ์งอ
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลวรรณ งาคม
ผู้ดูแลเด็ก

นางจิตรลา เหลี่ยมดี
ผู้ดูแลเด็ก

นางพนัชกร พรจันทร์เท่า
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หัวหนอง

นางสาวเกศราพร พรดอนก่อ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โนนสำราญ