องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

สำนักปลัด

จ่าเอกสุพจน์ ศรีเกิน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางทองดี ศรีมนตรีสง่า
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายศรวิชย์ ยุบลมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเบ็ญจวัลย์ ไวจำปา
นิติกรชำนาญการ

นางนันท์ธิดา นันทะเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ.อ.ภิรมย์ สาลาด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวกนิษฐา ฉิมมา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นส.รัตนพร แพงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นส.รุ่งรัตน์ แสนสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทศพล พรดอนก่อ
พนักงานขับรถยนต์

นายสมบัติ เศษกลาง
พนักงานขับรถยนต์