องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 30

หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัังที่ 1 ปี พ.ศ. 2565


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย   สมัยสามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ปี  พ.ศ. 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 มิถุนายน 66 View : 188
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :