องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 30 ม.ย. 65 301
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ม.ย. 65 284
การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ 18 ม.ย. 65 325
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 11 ม.ย. 65 320
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 345
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 271
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 291
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 ม.ย. 65 285
การย้ายและการเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 270
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 8 ม.ย. 65 300
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 8 ม.ย. 65 279
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติงานบุคลากร 8 ม.ย. 65 287
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 8 ม.ย. 65 275
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 8 ม.ย. 65 288
คู่มือการปฏิบัติงาน 5 ม.ย. 65 302
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาแทน 7 ก.ค. 64 449
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 พ.ค. 64 1006
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ม.ย. 64 462
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 20 ม.ย. 64 455
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 17 มิ.ย. 63 695
บัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.วังไชย 16 มิ.ย. 63 552
ประกาศหลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน อบต.วังไชย 16 มิ.ย. 63 542
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 6 พ.ค. 63 522
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 พ.ค. 63 560
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล 6 พ.ค. 63 547
รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรประจำปี 6 พ.ค. 63 514