องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 26 ม.ย. 66 43
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 26 ม.ย. 66 81
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 26 ม.ย. 66 78
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 26 ม.ย. 66 46
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 26 ม.ย. 66 46
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ม.ย. 66 64
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 30 ม.ย. 65 411
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ม.ย. 65 391
การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ 18 ม.ย. 65 437
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 11 ม.ย. 65 426
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 463
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 364
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 386
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 ม.ย. 65 384
การย้ายและการเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 356
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 8 ม.ย. 65 399
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 8 ม.ย. 65 371
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติงานบุคลากร 8 ม.ย. 65 382
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 8 ม.ย. 65 369
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 8 ม.ย. 65 383
คู่มือการปฏิบัติงาน 5 ม.ย. 65 399
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาแทน 7 ก.ค. 64 548
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 พ.ค. 64 1222
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ม.ย. 64 557
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 20 ม.ย. 64 557
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 17 มิ.ย. 63 802
บัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.วังไชย 16 มิ.ย. 63 656
ประกาศหลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน อบต.วังไชย 16 มิ.ย. 63 636
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 6 พ.ค. 63 622
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 พ.ค. 63 663