องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 27

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย งบประมาณ 2567-2569 4 ม.ย. 67 40
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 27 มี.ค. 67 64
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 26 ม.ย. 66 306
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 26 ม.ย. 66 336
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 26 ม.ย. 66 345
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 26 ม.ย. 66 309
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 26 ม.ย. 66 300
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ม.ย. 66 309
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 30 ม.ย. 65 657
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ม.ย. 65 654
การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ 18 ม.ย. 65 696
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 11 ม.ย. 65 692
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 739
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 618
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 653
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 ม.ย. 65 642
การย้ายและการเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 604
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 8 ม.ย. 65 648
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 8 ม.ย. 65 625
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติงานบุคลากร 8 ม.ย. 65 636
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 8 ม.ย. 65 623
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 8 ม.ย. 65 641
คู่มือการปฏิบัติงาน 5 ม.ย. 65 651
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาแทน 7 ก.ค. 64 804
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 พ.ค. 64 1899
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ม.ย. 64 812
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 20 ม.ย. 64 802
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 17 มิ.ย. 63 1091
บัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.วังไชย 16 มิ.ย. 63 939
ประกาศหลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน อบต.วังไชย 16 มิ.ย. 63 904