องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประมวลจริตธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 30 ม.ย. 67 24
ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 30 ม.ย. 67 20
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 30 ม.ย. 67 37
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 30 ม.ย. 67 22
การขับเคลื่อนจริยธรรม 19 ม.ย. 67 30
การขับเคลื่อนจริยธรรม 27 ม.ย. 66 327
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 ม.ย. 66 324
การขับเคลื่อนจริยธรรม 20 ม.ย. 66 322
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 20 ม.ย. 66 332
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 18 ม.ย. 66 338
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 18 ม.ย. 66 310
ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ 18 ม.ย. 66 312